Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Khách hàng: là người “ trả lương” cho chúng ta.

– Tôn trong cá nhân: mọi người đều “bình đẳng” trong ý kiến và hành xử.

– Tinh thần đồng đội: thành công của công ty là dựa vào đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

– Trách nhiệm: Lao động hết mình – Trách nhiệm cao – Đặt mình vào vị trí người khác khi làm việc.

– Học hỏi và sáng tạo: Luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo dù ở đâu, dù làm bất cứ việc gì để tạo ra sự khác biệt.

– Quan tâm tới xã hội: là quan tâm đến sự phát triển trong tương lại của chính bạn.

Core values are our guide for the whole process of establishment and development period

– Customers: the persons who “pay the salary” for us.

– Respect for the individual: everyone is “equal” in opinion and behavior.

– Team spirit: the success of the company is based on the union and mutual support.

– Responsibility: Work hard – High responsibility – Put yourself in the position of others while working.

– Learning and Creativity: Always learn and be creative in everywhere and doing anything to make the difference.

– Society oriented mind: caring about your own future development.