Chất phát hiện khuyết tật bề mặt

Chất kiểm tra vết nứt bề mặt SB checker

SB Checker – Chất kiểm tra vết nứt bề mặt. Chuyên gia tìm kiếm “khuyết tật bề mặt”  1. Đặc tính sản phẩm: Bộ kiểm tra vết nứt bề mặt SB Checker giúp phát hiện khuyết tật vết nứt bề mặt sản... 
Chất kiểm tra khuyết tật bề mặt

Leak Tester – Chất kiểm tra rò rỉ bề mặt

1.Đặc tính sản phẩm chất kiểm tra rò rỉ và vết nứt bề mặt Leak Tester:  Chất kiểm tra rò rỉ Leak Tester là chất kiểm tra chất lỏng bị rò rỉ trên bề mặt với những lỗ nhỏ li ti bằng phương pháp thẩm...